« کم گویی مرد نشان دانایی اوست، و بخشندگی او نشان مردانگی اش(حضرت علی)؛ هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد (گوته) ؛ بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند......و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما.......نــخــواســت آدمها را از آنچه درباره دیگران می گویند بهتر می توان شناخت تا آنچه درباره آنها می گویند همیشه فکر میکردم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم، ولی امروز می بینم چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم (گوته) هنر مهرورزی را باید آموخت بارها وبارها؛ نفرت نیازی به آموختن ندارد فقط کافیست برانگیخته شود آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند .  همه مي‌خواهند بشريت را عوض كنند ، دريغا كه هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند. (تولستوي)خودت را بشناس اما به آن مبال  ( اُرد بزرگ)مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند( گوته)عاقل كسي است كه كم گويد و زياد شنود ( سقراط) وقتي آنچه داريم مي بخشيم، آنچه نيازمند آنيم دريافت خواهيم كرد ( لاوس)؛ »
hasanhosenyan@gmail.com
 تغذيه سنين ابتدايي جوجه گوشتي

تغذيه سنين ابتدايي جوجه گوشتي

تغذيه جوجه پس از خروج از تخم تاثير زيادي بر عملکرد گله در پايان دوره پرورش دارد به عبارت ديگر اگر شروع پرورش گله اي با تغذيه و مديريت مناسب و صحيح توام باشد نه تنها گله اي يکنواخت از نظر وزني توليد مي شود بلکه عملکرد آن از نظر ضريب تبديل غذايي و ميزان تلفات نيز بهينه خواهد شد لذا براي موفقيت در اين امر رعايت اصول تغذيه و مديريت به ويژه در هفته اول پرورش از اهميت ويژه اي برخوردار است حال سوال مطرح اين است که اصول صحيح تغذيه در 48 ساعت اول پرورش کدام است ؟

اهميت تغذيه اوليه

جوجه همراه با کيسه زرده بزرگي که حدود 20 درصد ازکل وزن بدن را تشکيل مي دهد سر از تخم در مي آورد کيسه زرده حاوي مقدار زيادي چربي و پروتئين بوده اين مواد مغذي ، 50 درصد انرژي و 43 درصد پروتئين مورد نياز جوجه را در چند روزاول زندگي تامين مي کنند مواد غذايي کيسه زرده به سرعت کاهش يافته اغلب تا روز سوم کاملا جذب مي شود هشتاد درصد چربي زرده در پايان نخستين روز خروج جوجه مصرف مي شود ميزان تري گليسريد موجود در زرده درهنگام خروج از تخم کمتر از يک گرم بوده و اگر تري گليسريد به عنوان منبع انرژي اوليه فرض شود بنابراين يک گرم تري گليسريد با شرط بازده 95 درصد تنها قادر به تامين 8 تا 9 کيلوکالري انرژي متابوليسمي مي باشد البته ميزان نياز جوجه به انرژي خيلي بيشتر از اين حد بوده تري گليسريد موجود در زرده به عنوان تنها منبع انرژي بعد از خروج جوجه از تخم کفايت نمي کند لذا دسترسي به غذا پس از خروج جوجه از تخم لازم و ضروري است . تحقيقات نشان داده است که دسترسي به غذا باعث جذب سريع تر کيسه زرده مي گردد با حرکت روده ها در جوجه هايي که تغذيه شده اند انتقال زرده به داخل روده سريع تر شده آلودگي ناشي از عدم جذب کيسه زرده نيز به ميزان زيادي کاهش مي يابد جوجه ها به طور غريزي پس از خروج از تخم به جستجوي غذا مي پردازند ورشد تقريبا 24 ساعت بعد از خوردن غذا شروع مي شود عدم دسترسي به غذا موجب افت چشمگير وزن بدن مي شود. در بررسي انجام گرفته جوجه هايي که به مدت 48 ساعت غذا دريافت نکرده بودند 8/7 درصد وزن بدن خود را از دست داده وزن روده کوچک نيز 80 درصد کاهش پيدا کرد در اين جوجه ها کاهش چربي و پروتئين در بافت هاي بدن بيشتر از ساير ترکيبات مشخص بود اما  در جوجه هايي که به آب و غذا دسترسي داشتند وزن نهايي جوجه ها 500 گرم بيشتربوده وزن روده کوچک و به تبع آن سطح جذب مواد مغذي افزايش يافته بود همان طور که قبلا ذکر شد زرده نمي تواند اهميت چنداني در تامين انرژي براي جوجه داشته باشد.

در آزمايشي کيسه زرده تعدادي از جوجه ها بلافاصله پس از هچ از بدن آنها خارج شده سپس غذا در اختيار آنها قرار داده شد طبق نتايج به دست آمده رشد جوجه هاي مزبور در روز چهارم کاملا مشابه با رشد جوجه هاي داراي کيسه زرده در هنگام خروج از تخم بود . عدم دسترسي به غذا در روزهاي اول پس از خروج جوجه از تخم باعث کاهش رشد پرزها و ترشح آنزيم هاي روده مي گردد و با مصرف غذا فعاليت آنزيم ها و رشد روده بيشتر مي شود تغذيه اوليه جذب بهتر زرده وبهبود جذب مواد مغذي در پرنده را به دنبال خواهد داشت . عدم تغذيه صحيح در سنين اوليه بر رشد عضلات تاثير منفي گذارده اين تاثير بر عضلات سينه نسبت به بقيه عضلات مشهودتر است . همچنين مکانيسم تشنگي در جوجه هاي تازه از تخم خارج شده به خوبي توسعه نيافته است و تا زماني که جوجه از غذا تغذيه نکرده باشد تشنگي تحريک نمي شود اين بدان معني است که تشنگي با مصرف مواد مغذي و انرژي زا تحريک مي گردد لذا دسترسي به غذا در ساعات اوليه براي رسيدن به رشد مطلوب مهم است .

تاثير تغذيه اوليه بر سيستم ايمني

سيستم ايمني جوجه هاي تازه متولد شده براي رشد وتکامل نيازمند مصرف غذا مي باشد مصرف غذا مواد مغذي لازم جهت رشد و نمو اندام هاي لمفاوي ثانويه که در زمان تولد جوجه وجود نداشته يا نابالغ است را فراهم مي کند عدم دسترسي به دان و مواد مغذي مانع از پاسخ مناسب سيستم ايمني به واکسيناسيون در ابتداي زندگي جوجه مي گردد فقدان مواد مغذي و يا پاسخ هاي هورموني به گرسنگي ، سيستم ايمني را براي مدت طولاني متاثر مي کند گرسنگي اوليه جوجه ها مي تواند برمقاومت پرنده نسبت به بيماري در تمام طول زندگي تاثير مي گذارد .

ضرورت استفاده از دان کامل به جاي آرد ذرت

جوجه ها در هنگام خروج از تخم به شدت از نظر هيدارت کربن فقير بوده بنابراين تغذيه اوليه با جيره آغازين مناسب که ذرت به عنوان يک ماده اصلي در آن استفاده شده باشد به سرعت باعث افزايش ميزان هيدارت کربن در بدن جوجه ميگردد در صورت تاخير در دسترسي جوجه ها به منبع هيدارت کربن امکان بروز کتوز و کم آبي به وجود مي آيد . به دليل مقدار کم هيدارت کربن در تخم مرغ احتمال مي رود که تنها منبع تامين گلوکز جهت ذخيره سازي گليکوژن که در حقيقت مولد انرژي درعمل جوجه در آوري است فرآيند نوسازي گلوکز از سوخت و ساز پروتئين باشد از آن جا که در زمان تغيير تنفس کوريوآلانتوئيکي به تنفس ششي کمبود اکسيژن وجود دارد چرخه گليکوليز براي تامين انرژي نسبت به اکسيداسيون اسيدهاي چرب برتري دارد ذخيره گليکوژن در بدن جوجه پس از در امدن ازتخم تا زمان سازگاري کامل با اکسيژن به سرعت کاهش پيدا مي کند و پس از آن جوجه ها مي توانند از چربي موجود در بدن و کيسه زرده استفاده کنند افزايش وابستگي به چربي براي تامين انرژي به خصوص هنگامي که با عدم دسترسي به گلوکز همراه باشد باعث بروز کتوز پيشرفته درجوجه ها مي شود توليد آب حاصل از سوخت و ساز را که از نظر رطوبت بافتي بسيار ضروري است کاهش مي دهد اتکا به نوسازي گلوکز از منشا پروتئين در اين زمان احتمالا مانع از مصرف پروتئين در مسير رشد مي شود . در يک بررسي مشاهده شد که اگر جيره منحصرا حاوي هيدارت کربن بوده ازنظر مواد پروتئيني فقير باشد به دليل کمبود پروتئين اوليه نارسايي رشد بافت هاي بدن در ابتداي تولد بوجود خواهد آمد بنابراين منحصرا استفاده از آرد ذرت يا نشاسته ذرت توصيه نشده استفاده از دان آغازين از روز اول جهت رسيد به رشد مناسب و مطلوب پيشنهاد مي گردد . در آزمايشي ديگر استفاده از جيره هاي غني از هيدارت کربن و تاثير آن بر عملکرد جوجه هاي گوشتي مورد ارزيابي قرارگرفت جوجه ها با جيره آغازين بر پايه ذرت خرد شده و نيز تاثير مثبت احتمالي اضافه کردن مکمل پروپيونات بر روند نوسازي گلوکز در سه روز اول جوجه ريزي تغذيه شدند در نتايج حاصله جيره هاي غني از هيدارت کربن سبب کاهش روند رشد شد که اين امر تا زمان عرضه جوجه ها به بازار جبران نشد نتايج نشان دادند که فقر پروتئين در سنين اوليه رشد به هيپرپلازي بافتي منجر مي گردد استفاده از پروپيونات موجب کاهش تلفات اوليه گرديده در کل دوره رشد مصرف پروپيونات و جيره آغازين استاندارد روند وزن گيري را بهبود بخشيد زيرا اسيد پروپيونيک در طيور به عنوان واسطه نوسازي گلوکز بوده در دستگاه گوارش به سرعت و به طور کامل جذب مي شود اسيد پروپيونيک همچنين خاصيت باکتري کشي به ويژه در مورد سالمونلا و ساير عوامل بيماري زايي که توسط جوجه ها بلغ شده اند نيز دارد .

مصرف آّب حاوي شکر

همانطور که گفته شد دسترسي به غذا در روزهاي اوليه براي رسيدن به رشد مطلوب مهم است البته اگر آب نيز حاوي مواد انرژي زايي نظير شکر باشد .عملکرد بهتري حاصل مي گردد. در يک بررسي جوجه هايي که در يک روزگي آب حاوي 5 درصد شکر مصرف کرده بودند در مقايسه با جوجه اي شاهد 50 گرم وزن بيشتر ، 5 درصد ضريب تبديل غذايي بهتر و 25/0 درصد مرگ و مير کمتري داشتند اين نتايج بيانگر اين مطلب است که آب محتوي يک ماده انرژي زا باعث بهبود عملکرد جوجه هاي گوشتي مي شود . با تجويز خوراکي آب شکر پس از خروج جوجه ها از تخم گلوکز از همان ساعات اوليه در دسترس جوجه ها قرار داده مي شود در تحقيقي ديگر ميزان گليکوژن کبدي جوجه هايي که از همان ابتدا جيره آغازين به همراه آب شکر دريافت کرده بودند از 10 ميلي گرم درگرم در زمان خروج از تخم به بيشتر از 100 ميلي گرم در گرم در 2 روزگي رسيده بود البته بايد دقت شود که غلظت بيش از حد مايع حاوي گلوکز باعث ايجاد اسهال خواهد شد .

استفاده از محلول اکلتروليت و مولتي ويتامين

جوجه پس از خروج از تخم در معرض انواع عوامل استرس زاي موقت يا دائم قرار ميگيرد استرس تاثير فراواني بر متابوليسم ، سيستم ايمني و سلامتي طيور دارد افزايش فشار خون ، انقباضات خفيف و مداوم ماهيچه اي ، افزايش تعداد تنفس و ضربان قلب و حساسيت عصبي تغيير در سيستم گردش خون ، کاهش مصرف دان و کاهش رشد ازعوارض استرس در جوجه ها مي باشند علاوه بر اين با بروز استرس ، دستگاه لمفاوي طيور تحت تاثير قرار گرفته تحليل مي رود و جوجه ها پاسخ مناسبي به واکسيناسيون نخواهند داد استرس به از دست رفتن وزن بدن کاهش جذب مواد مغذي از بخش انتهايي روده کوچک افزايش ذخيره چربي و کاهش ذخيره پروتئين ، کاهش توليدپادتن و تعداد سلول هاي لمفاوي منجر مي گردد حال چگونه ميتوان استرس راکاهش داد تحقيقات نشان داده است که استفاده از محلول الکتروليت و مولتي ويتامين در آب آشاميدني جوجه هايي که درمعرض استرس حمل نقل و حرارتي بودند باعث بهبود عملکرد و کاهش تنش هاي حاصل از استرس مي شود.

ويتامين D3 موجود دراين محلول درتنظيم عمل سلول هاي ايمني بدن نقش مهمي را ايفا مي کند علاوه بر اين وجود ويتامين D3 به معدني شدن واستحکام استخوان نيز کمک بزرگي خواهد نمود ويتامين E جهت رشد جوجه ها به ويژه براي به حداکثر رسيدن واکنش ايمني بدن مفيد است در خصوص ويتامين K و احتمال کمبود آن اضافه کردن اين ويتامين در اين دوره به ويژه در روزهاي اوليه پرورش مي تواند سودمند باشد در اين مقطع هنوز جمعيت ميکروارگانيسم هاي روده توسعه نيافته بنابراين جوجه ها به ويتامين K کمي دسترسي دارند اضافه کردن اين ويتامين علاوه بر تقويت سيستم ايمني بر تکامل بافت استخواني نيز موثر مي باشد تجويز ويتامين C در آب آشاميدني جوجه هايي که تحت شرايط استرس حمل و نقل استرس حرارتي و يا بيماري قرار گرفته اند مفيد واقع خواهد شد زيرا در اين شرايط نياز متابوليسمي به ويتامين C افزايش يافته در عين حال باعث بالا بردن مقاومت سيستم ايمني بدن مي گردد. نتايج تحقيقات صورت گرفته نشان داد که در جوجه هاي در معرض استرس شديد حمل و نقل ميزان اسيد آسکوربيک غده فوق کليوي درعرض 10 دقيقه تخليه شده و کاهش شديد اسيد آسکوربيک در انها ديده مي شود اضافه نمودن مکمل ويتامين اسيد آسکوربيک به آب آشاميدني باعث ذخيره مجدد آن در غده فوق کليوي مي گردد. الکتروليت ها از نظر تغذيه و فيزيولوژي جايگاه خاصي دارند وعلت آن وجود انواع ذرات يوني در مايعات مختلف بدن پلاسما ، مايع درون سلولي ، مايع بين بافتي ، ادرار و ... مي باشد به منظور کاهش اثرات ناشي از استرس حمل ونقل اضافه کردن الکتروليت ها به آب آشاميدني مفيد خواهد بود . الکتروليت ها مي توانند به طور معني داري ، PH خون ، فشار Co2 و HCO را در طيور تغيير دهند و در صورت اختلال در تعادل اسيد وباز مي توان با استفاده از الکتروليت هاي مايع اين اختلالات را بر طرف کرد نقش الکتروليت ها را مي توان به صورت زير خلاصه کرد :

تنظيم فشار اسمزي و تعادل اسيد و باز ، انتقال امواج عصبي ، کمک به جذب منوساکاريدها ، اسيدهاي آمينه و نمک هاي صفراوي ، شرکت در سيستم انتقالي سلولي و شرکت در سيستم هاي هورموني .

نتيجه گيري

تاخير در دسترسي کامل به آب و دان ، بر وزن و عملکرد آينده جوجه ها ، تاثير دارد . استفاده از جيره آغازين استاندارد متناسب با نيازهاي جوجه از روز اول پرورش همراه با ترکيبات حمايتي ( آب شکر ، مولتي ويتامين و الکتروليت ) نقش مهمي در دستيابي به نتايج مطلوب خواهد داشت .

 

فصلنامه چکاوک – شرکت مرغ اجداد زربال

|+| نوشته شده توسط سید حسن حسینیان در سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386  |


وضعيت دامپروري شهرستان گناباد


اطلاعاتی در زمینه دامپروری


چند مقاله در مورد گاو های شیری


همه چیز در مورد پرورش گاوهای شیری


لنگش در دام


پرورش گوساله


پرورش گوسفند و بز


نژادهای گاو شیری


نژادهای گاو گوشتی


نژادهای گوسفند


نژادهای بز


پرواربندی و تغذیه گاو های گوشتی


مسمومیت نیتراتی در نشخوارکنندگان


اثر پروتئین و انرژی مصرفی بر تولیدمثل گاوهای شیری


هورمون های رشد در دامپروری


عوارض بیش از حد نمک در جیره های دامی


استفاده از شفیره کرم ابریشم در دامپروری
 

 عواقب مصرف بيش از حد غذا در گله هاي مادر گوشتي


بیماری های دام و طیور


كنترل ميكروارگانيسم هاي بيماريزا درجیره طیور


خصوصیات عمومی پرندگان


در ارتباط با یک قرن پرورش طیور


بررسی برخی مشکلات در تغذیه مرغان تخمگذار و پولت


راهکارهای حداقل سازی مواد غذایی در مدفوع طیور


اثر بافت دان روی عملکرد مرغ گوشتی


تاثیر آب آشامیدنی در آب و هوای گرم


تخفیف اثرات استرس گرمایی با عادت دادن طیور به گرما


مواد افزودنی در تغذیه طیور


پروتئین ذرت در تغذیه طیور


تولید صنعتی دی کلسیم فسفات و اثرات تغذیه ای آن


تغذیه جوجه گوشتی با جیره های استارتر


تزریق اسید های آمینه به تخم مرغ و تاثیر


عوامل موثر روی کیفیت گوشت طیورجیره نویسی در تغذیه طیور و افزایش تولید


جیره بندی آب آشامیدنی مرغان تخمگذار در قفس


سبوس برنج جایگزینی برای غلات در جیره طیور


رنگ گوشت طیور


DDP در پرورش طیور صنعتی


عواقب مصرف بیش از حد غذا در گله مادر گوشتی


کنترل و جلوگیری از ضایعات دان


فاکتور های موثر در پرورش جوجه گوشتی


کلسیم مورد نیاز مرغان تخم گذار


زئولیت ها در جیره غذایی طیو

استفاده از آنزیم در جیره طیور


کنجاله سویا در تغذیه طیور


تغذیه جوجه های گوشتی


تخم مرغ غنی ترین منبع پروتئین


فاکتور های موثر در تولید تخم مرغ


اثرات تغذیه در کیفیت پوسته تخم مرغ


اثرات تنش گرمایی روی کیفیت پوسته


نکاتی پیرامون جوجه درآوری


تهویه در جوجه کشی


بیوسکیوربتی در فارم های طیور


تنظیم دقیق بلوغ جنسی در گله های مادر


تولک بری اجباری


مقابله با گرما در گله های مادر گوشتی


جایگزینی برنامه های نور پردازی در مرغداری


سیستم های حرارتی ، خنک کننده ومرطوب کننده سالن


عایقبندی سالن های مرغداری در هوای گرم


مدیریت سالن های بزرگ پرورش مرغ گوشتی


پرورش پولت ها ی مرغ مادر


مزرعه ایده آل برای پرورش طیور


راهنمای پرورش جوجه های گوشتی نژاد آرین


نکاتی پیرامون  پرورش طیور


ضایعات در مرغداری ها


ساختمان و تاسیسات در پرورش طیور


روش های ضد عفونی سالن های مرغ داری


ضد عفونی آب و منابع آن در سالن های طیور


دمای آب مصرفی طیور تخم گذار


دلایل خیس شدن بستر


بیماری های موتابولیکی در طیور


مهمترین بیماری های مرغان گوشتی


بیماری نیوکاسل


بیماری مایکوپلاسما گالی سپتیکم


بیماری آنسفالومیلیت و اهمیت آن در گله های مادر


بیماری CRD


کوکسیدیوز


بیماری آنفولانزای طیور


بیماری آسیت


بیماری مارک


بیماری گامبورو


بیماری نکروتیک در طیور


نقرس احشایی در طیور


بیماری های دستگاه تنفسی


برونشیت عفونی


جلوگیری از ورود بیماری به داخل مزارع پرورش طیور


دلایل بروز بیماری های طیور طی سال های اخیر


پیشگیری از بیماری های طیور


مکانیسم عملکرد سیستم ایمنی طیور


روش های معمول واکسیناسیون


واکسن های ضروری برای طیور ایران


واکسیناسیون از طریق آشامیدنی


ضایعات در مرغداری ها


همه چیز در مورد طیور


پرورش بلدرچين


پرورش بوقلمون


پرورش شتر مرغ


مديريت بستر در سالنهاي پرورش جوجه هاي گوشتي


غنی سازی تخم مرغ با استفاده از رنگدانه های طبیعی


استفاده از پروبيوتيك ها درتغذيه طيور


کنترل استراتژیک بیماری مارک


تاثیر رنگ پوسته روی کیفیت و جوجه درآوری تخم مرغ
« جهت ثبت مقالات خود در این وب سایت می توانید مقالات خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید hasanhosenyan@gmail.com »
 
 
بالا